Taskforces

Taskforces vormen een essentieel onderdeel van Indonesia Diaspora Network. Het zijn werkgroepen die uiting en invulling geven aan de doelstelling van IDN-NL en onder de verantwoordelijkheid vallen van het bestuur.

Een Taskforce komt in de regel tot stand door deskundige (Taskforcedriver) op dat specifiek gebied.

 

<Klik op elk hoofdstuk om meer informatie hiervan te krijgen>

Het doel van een Taskforce is uiting en invulling te geven per aandachtsgebied aan de doelstelling van Indonesia Diaspora Network Nederland.

 1. 1. Taskforces met als hoofddoel de belangen van goede doelen; 
 2. 2. Taskforces met als hoofddoel zakelijke belangen, naast de Diaspora doelstelling;
 3. 3. Taskforces met een algemeen doel.
 1. 1. Een Taskforce kan na mei 2020 uitsluitend worden opgestart door diasporeans na schriftelijk goedvinden van het bestuur;  
 2. 2. De duur van de aanstelling van een Taskforce is voor de duur van een jaar en wordt, zonder gerede aanwijzingen vanuit het bestuur, jaarlijks automatisch verlengd; 
 3. 3. De Taskforce mag aanspraak maken op kennis en overige ondersteuning vanuit het bestuur;
 4. 4. De Taskforce kan worden opgeheven door:
  1. a.   De Taskforcedriver;
  2. b.   De leden van dezelfde Taskforce en met goedvinden van de Taskforce driver;
  3. c.   Het verantwoordelijke bestuurslid;
 5. 5. De Taskforce kan zelfstandig worden beëindigd middels een schriftelijk bestuursbesluit, indien de leden van de Taskforce zich niet houden aan hun jaarlijkse verplichtingen en de gangbare waarden en normen, die het bestuur van hen mag verwachten.

Een Taskforce:

 1. 1. Kan een natuurlijk en een rechtspersoon zijn.
 2. 2. Mag na akkoord van de overeenkomst met de stichting IDN-NL naar de buitentreden dat zij als Taskforce optreedt als onderdeel van IDN-NL voor dat specifieke aandachtsgebied.
 3. 3. Laten zich vertegenwoordigen door een “Taskforce driver”
 4. 4. Stelt een jaarlijks programma en begroting op en overlegt dit bij aan het bestuur in.
 5. 5. Legt jaarlijks schriftelijk aan de penningmeester van het bestuur verantwoording af over de omzet/ inkomsten van de Taskforce in het kader van de afdracht.  
 6. 6. De leden en/of “Taskforce driver/leader” zijn proactief en tonen initiatieven.
 7. 7. Legt verantwoording af, na goedkeuring door het bestuur voor de oprichting en is verplicht evaluatiemomenten, een financieel verslag en verantwoording af te leggen over de voortgang en ontwikkeling.
 8. 8. Een ‘Taskforce driver’ is per mei 2020 onderhevig aan integriteitseisen en dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voordat men formeel door het bestuur is erkend als Taskforce driver.

IDN-NL kent diverse Taskforces. Onderstaand treft u een lijst van TaskForces aan.
Per Taskforce is aangeven wie het verantwoordelijke bestuurslid is en wie de Taskforcedriver is.

 1. Sociaal
 2. Educatie
 3. Kunst
 4. Cultuur
 5. Dans
 6. Culinair 
 7. Medisch
 8. Gezondheidszorg
 9. Stedelijke ontwikkeling
 10. Infrastructuur
 11. Watermanagement
 12. Energie
 13. Economie
 14. Handel
 15. Maritiem
 16. Voedsel
 17. Architectuur
 18. Milieu
 19. Toerisme

Wiwi Tjiook MSc

Taskforce Drivers