Onze TaskForces

TaskForces vormen een essentieel onderdeel van Indonesia Diaspora Network. Het zijn werkgroepen die uiting en invulling geven aan de doelstelling van IDN-NL en onder de verantwoordelijkheid vallen van het bestuur. Een TaskForce komt in de regel tot stand door een deskundige (TaskForcedriver) op een specifiek gebied. Binnen een TaskForce bundelen zich organisaties die eenzelfde thema en/of aandachtsgebied hebben. 

Het doel van een TaskForce is uiting en invulling te geven aan het specifieke aandachtsgebied waar de TaskForce over gaat. 

Indonesian Diaspora Network Nederland kent drie type TaskForces:

 1. 1. TaskForces met als hoofddoel de belangen van goede doelen; 
 2. 2. TaskForces met als hoofddoel zakelijke belangen, naast de Diaspora doelstelling;
 3. 3. TaskForces met een algemeen doel.
 1. 1. Een TaskForce kan na mei 2020 uitsluitend worden opgestart door diasporeans na schriftelijk goedvinden van het bestuur;  
 2. 2. De duur van de aanstelling van een TaskForce is een jaar en wordt, zonder gerede aanwijzingen vanuit het bestuur, jaarlijks automatisch
 3.     verlengd; 
 4. 3. De TaskForce mag aanspraak maken op kennis en overige ondersteuning vanuit het bestuur;
 5. 4. De TaskForce kan worden opgeheven door:
  1. a.   De TaskForcedriver;
  2. b.   De leden van dezelfde TaskForce en met goedvinden van de TaskForce driver;
  3. c.   Het verantwoordelijke bestuurslid;
 6. 5. De TaskForce kan zelfstandig worden beëindigd middels een schriftelijk bestuursbesluit, indien de leden van de TaskForce zich niet
 7.     houden aan hun jaarlijkse verplichtingen en de gangbare waarden en normen, die het bestuur van hen mag verwachten.

Een Taskforce:

 1. 1. Kan een natuurlijk en een rechtspersoon zijn.
 2. 2. Mag na akkoord van de overeenkomst met de stichting IDN-NL naar de buitentreden dat zij als TaskForce optreedt als onderdeel
 3.      van IDN-NL voor dat specifieke aandachtsgebied.
 4. 3. Laten zich vertegenwoordigen door een “TaskForcedriver”
 5. 4. Stelt een jaarlijks programma en begroting op en overlegt dit bij aan het bestuur in.
 6. 5. Legt jaarlijks schriftelijk aan de penningmeester van het bestuur verantwoording af over de omzet/ inkomsten van de Taskforce
 7.     in het kader van de afdracht.  
 8. 6. De leden en/of “Taskforce driver/leader” zijn proactief en tonen initiatieven.
 9. 7. Legt verantwoording af, na goedkeuring door het bestuur voor de oprichting en is verplicht evaluatiemomenten, een financieel verslag en
 10.     verantwoording af te leggen over de voortgang en ontwikkeling.
 11. 8. Een ‘TaskForce driver’ is per mei 2020 onderhevig aan integriteitseisen en dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voordat
 12.     men formeel door het bestuur is erkend als TaskForcedriver.

Onderstaand treft u een overzicht aan van onze TaskForces: 

TaskForces

Health

TaskForcedriver: Bert van Geel

Tourisme

TaskForcedriver: Cindy Angelique

Mijn Roots

TaskForcedriver: Christine Verhaagen

Agriculture

TaskForcedriver: Win Boesrie

Art & Culture

TaskForcedriver: Lany Pradjarahardja

Environment & Sustainability

TaskForcedriver: Kees Lafeber

Migrant Worker

TaskForcedriver: Yasmine Soraya

Culinair

TaskForcedriver: Agus Hermawan

Liveable Cities

TaskForcedriver: Wiwi Tjiook

Uw TaskForce?

Wilt u uw eigen TaskForce opzetten? Neem contact met ons op!